TRANSLITERATED PRAYERS,BLESSINGS AND ISRAELI NATIONAL ANTHEM

Blessing After reading the Torah

Blessing After Reading the Torah

Baruch atta adonoi, elohainu melech ha’olam,
asher natan lanu torat emet, v’chayai olam nata b’tochainu.
Baruch atta adonoi, notain hatorah